University of Edinburgh Freshercon

Outlining a talk I gave to students at Edinburgh University…